Trang: Các điều khoản và điều kiện

Các điều khoản và điều kiện

Với tư cách là người môi giới cầm đồ, chúng tôi chỉ có thể cho vay tiền đối với hàng hóa có tài sản thế chấp (cầm đồ hoặc cầm cố) . Đây là sự bảo mật của chúng tôi và được định giá theo thị trường đồ cũ. Số tiền lãi phụ thuộc vào số tiền vay. Chúng tôi tính phí tải $3.

Các mặt hàng thường được cầm cố trong 1 tháng, tuy nhiên các thời hạn dài hơn có thể được sắp xếp. Chúng tôi được bảo hiểm; tuy nhiên nếu bạn lo lắng, vui lòng tự sắp xếp bảo hiểm cho mình.
Vào cuối thời gian vay (hoặc trước đó), các lựa chọn của bạn là:

  • Nhận hàng bằng cách thanh toán số tiền đã vay và các khoản phí.
  • Gia hạn hợp đồng bằng cách thanh toán phí tháng trước.
  • Gia hạn hợp đồng và giảm khoản vay bằng cách thanh toán các khoản phí của tháng trước và bất kỳ số tiền bổ sung nào so với số tiền đã vay (điều này sẽ làm giảm các khoản phí của bạn vào lần tiếp theo) .